Zobrazit OSM mapu zo stvorcami jednotlivych uzemi

Inportnute budovy

Importnute budovy

zoznam obsahuje davkovo importnute budovy, userom nikolay_komodov


Skontrolovane: 98 Neskontrolovane: 1095
Filter: zrusit | spracovane | nespracovane

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 5152 53 54 55 56 57 58 59 60 >

Nazov  Edit Map Stav kontroly: mail obce  mail so ziadostou doslany dna:  import budov dna:  Web obce:  Stav importu  Poznamka 
813567_Dukovce JOSM OSM
nook
zmenit
813559_Merovce JOSM OSM
nook
zmenit
813397_Dubovica JOSM OSM
nook
zmenit
813371_Dubové JOSM OSM
nook
zmenit
813346_Vl?kovany JOSM OSM
nook
zmenit
813133_Dubinné JOSM OSM
nook
zmenit
813095_Tepli?any JOSM OSM
nook
zmenit
813087_Malá_Vieska JOSM OSM
nook
zmenit
813061_Drnava JOSM OSM
nook
zmenit
813052_Dr?a JOSM OSM
nook
zmenit
812901_Drienica JOSM OSM
nook
zmenit
812889_Drien?any JOSM OSM
nook
zmenit
812811_Dražice JOSM OSM
nook
zmenit
812803_Dravce JOSM OSM
nook
zmenit
812757_Drah?ov JOSM OSM
nook
zmenit
812625_Doma?ovce JOSM OSM
nook
zmenit
812561_Dolný_Vadi?ov JOSM OSM
nook
zmenit
812552_Dolný_Tisovník JOSM OSM
nook
zmenit
812501_Dolný_Moštenec JOSM OSM
nook
zmenit
812471_Dolný_Lieskov JOSM OSM
nook
zmenit

813567_Dukovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

813559_Merovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

813397_Dubovica

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

813371_Dubové

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

813346_Vl?kovany

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

813133_Dubinné

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

813095_Tepli?any

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

813087_Malá_Vieska

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

813061_Drnava

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

813052_Dr?a

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

812901_Drienica

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

812889_Drien?any

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

812811_Dražice

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

812803_Dravce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

812757_Drah?ov

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

812625_Doma?ovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

812561_Dolný_Vadi?ov

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

812552_Dolný_Tisovník

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

812501_Dolný_Moštenec

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

812471_Dolný_Lieskov

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit