Zobrazit OSM mapu zo stvorcami jednotlivych uzemi

Inportnute budovy

Importnute budovy

zoznam obsahuje davkovo importnute budovy, userom nikolay_komodov


Skontrolovane: 98 Neskontrolovane: 1095
Filter: zrusit | spracovane | nespracovane

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 4950 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 >

Nazov  Edit Map Stav kontroly: mail obce  mail so ziadostou doslany dna:  import budov dna:  Web obce:  Stav importu  Poznamka 
815250_Gôtovany JOSM OSM
nook
zmenit
815187_Go?ovo JOSM OSM
nook
zmenit
815179_Go?altovo JOSM OSM
nook
zmenit
815152_Glabušovce JOSM OSM
nook
zmenit
815144_Girovce JOSM OSM
nook
zmenit
815136_Giraltovce JOSM OSM
nook
zmenit
815101_Giglovce JOSM OSM
nook
zmenit
815098_Gerlachov JOSM OSM
nook
zmenit
815047_Nová?any JOSM OSM
nook
zmenit
815039_Mikol?any JOSM OSM
nook
zmenit
815004_Jelšavská_Teplica JOSM OSM
nook
zmenit
814997_Gemerský_Milhos? JOSM OSM
nook
zmenit
814954_Gemerská_Ves JOSM OSM
nook
zmenit
814938_Gemerská_Poloma JOSM OSM
nook
zmenit
814911_Gemerská_Panica JOSM OSM
nook
zmenit
814881_Gemer?ek JOSM OSM
nook
zmenit
814679_Gbe?any JOSM OSM
nook
zmenit
814661_Gánovce JOSM OSM
nook
zmenit
814652_Filice JOSM OSM
nook
zmenit
814628_Galovany JOSM OSM
nook
zmenit

815250_Gôtovany

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

815187_Go?ovo

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

815179_Go?altovo

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

815152_Glabušovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

815144_Girovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

815136_Giraltovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

815101_Giglovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

815098_Gerlachov

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

815047_Nová?any

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

815039_Mikol?any

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

815004_Jelšavská_Teplica

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

814997_Gemerský_Milhos?

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

814954_Gemerská_Ves

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

814938_Gemerská_Poloma

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

814911_Gemerská_Panica

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

814881_Gemer?ek

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

814679_Gbe?any

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

814661_Gánovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

814652_Filice

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

814628_Galovany

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit