Zobrazit OSM mapu zo stvorcami jednotlivych uzemi

Inportnute budovy

Importnute budovy

zoznam obsahuje davkovo importnute budovy, userom nikolay_komodov


Skontrolovane: 98 Neskontrolovane: 1095
Filter: zrusit | spracovane | nespracovane

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4243 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 >

Nazov  Edit Map Stav kontroly: mail obce  mail so ziadostou doslany dna:  import budov dna:  Web obce:  Stav importu  Poznamka 
822485_Jastrabá JOSM OSM
nook
zmenit
822451_Jasová JOSM OSM
nook
zmenit
822337_Jasenov JOSM OSM
ok
zmenit
822329_Jasenov JOSM OSM
nook
zmenit
822272_Jarovnice JOSM OSM
nook
zmenit
822248_Jarok JOSM OSM
nook
zmenit
822205_Janovík JOSM OSM
nook
zmenit
822191_Machalovce JOSM OSM
nook
zmenit
822167_Janovce JOSM OSM
nook
zmenit
822094_Jánošíková JOSM OSM
nook
zmenit
822086_Jankovce JOSM OSM
nook
zmenit
822043_Janík JOSM OSM
nook
zmenit
822035_Janice JOSM OSM
nook
zmenit
822019_Jamník JOSM OSM
nook
zmenit
822001_Jalšovík JOSM OSM
nook
zmenit
821969_Jalovec JOSM OSM
nook
zmenit
821942_Jalná JOSM OSM
nook
zmenit
821934_Jakušovce JOSM OSM
nook
zmenit
821926_Jakubovany JOSM OSM
nook
zmenit
821900_Jakubovany JOSM OSM
nook
zmenit

822485_Jastrabá

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

822451_Jasová

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

822337_Jasenov

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

822329_Jasenov

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

822272_Jarovnice

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

822248_Jarok

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

822205_Janovík

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

822191_Machalovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

822167_Janovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

822094_Jánošíková

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

822086_Jankovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

822043_Janík

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

822035_Janice

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

822019_Jamník

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

822001_Jalšovík

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

821969_Jalovec

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

821942_Jalná

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

821934_Jakušovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

821926_Jakubovany

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

821900_Jakubovany

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit