Zobrazit OSM mapu zo stvorcami jednotlivych uzemi

Inportnute budovy

Importnute budovy

zoznam obsahuje davkovo importnute budovy, userom nikolay_komodov


Skontrolovane: 98 Neskontrolovane: 1095
Filter: zrusit | spracovane | nespracovane

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2829 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 >

Nazov  Edit Map Stav kontroly: mail obce  mail so ziadostou doslany dna:  import budov dna:  Web obce:  Stav importu  Poznamka 
839299_Nálepkovo JOSM OSM
nook
zmenit
839256_Nahá? JOSM OSM
nook
zmenit
839248_?agov JOSM OSM
nook
zmenit
839159_Bystrá JOSM OSM
nook
zmenit
839027_Myslina JOSM OSM
nook
zmenit
838802_Muránska_Huta JOSM OSM
nook
zmenit
838683_Mrázovce JOSM OSM
nook
zmenit
838594_Mošurov JOSM OSM
nook
zmenit
838586_Moštenica JOSM OSM
nook
zmenit
838578_Mošovce JOSM OSM
nook
zmenit
838560_Moškovec JOSM OSM
nook
zmenit
838411_Moravany JOSM OSM
nook
zmenit
838276_Mokroluh JOSM OSM
nook
zmenit
838268_Mokrance JOSM OSM
nook
zmenit
838241_Mokra? JOSM OSM
nook
zmenit
838233_Mokrá_Lúka JOSM OSM
nook
zmenit
838161_Mojín JOSM OSM
nook
zmenit
838004_Mo?id?any JOSM OSM
nook
zmenit
837989_Mo?iar JOSM OSM
nook
zmenit
837814_Mlynky JOSM OSM
nook
zmenit

839299_Nálepkovo

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

839256_Nahá?

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

839248_?agov

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

839159_Bystrá

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

839027_Myslina

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

838802_Muránska_Huta

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

838683_Mrázovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

838594_Mošurov

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

838586_Moštenica

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

838578_Mošovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

838560_Moškovec

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

838411_Moravany

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

838276_Mokroluh

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

838268_Mokrance

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

838241_Mokra?

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

838233_Mokrá_Lúka

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

838161_Mojín

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

838004_Mo?id?any

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

837989_Mo?iar

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

837814_Mlynky

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit