Zobrazit OSM mapu zo stvorcami jednotlivych uzemi

Inportnute budovy

Importnute budovy

zoznam obsahuje davkovo importnute budovy, userom nikolay_komodov


Skontrolovane: 98 Neskontrolovane: 1095
Filter: zrusit | spracovane | nespracovane

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 3435 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 >

Nazov  Edit Map Stav kontroly: mail obce  mail so ziadostou doslany dna:  import budov dna:  Web obce:  Stav importu  Poznamka 
839655_Nenince JOSM OSM
nook
zmenit
839680_Neporadza JOSM OSM
nook
zmenit
839868_Nevo?né JOSM OSM
nook
zmenit
840785_Nižná_Boca JOSM OSM
nook
zmenit
840807_Nižná_Jablonka JOSM OSM
nook
zmenit
840815_Nižná_Jed?ová JOSM OSM
nook
zmenit
840840_Nižná_Myš?a JOSM OSM
nook
zmenit
840858_Nižná_Olšava JOSM OSM
nook
zmenit
840874_Nižná_Pokoradz JOSM OSM
nook
zmenit
840882_Nižná_Polianka JOSM OSM
nook
zmenit
840891_Nižná_Rybnica JOSM OSM
nook
zmenit
840904_Nižná_Sitnica JOSM OSM
nook
zmenit
840912_Nižná_Slaná JOSM OSM
nook
zmenit
840955_Nižná_Šebastová JOSM OSM
nook
zmenit
840971_Nižná_Vo?a JOSM OSM
nook
zmenit
840980_Nižné_Ladi?kovce JOSM OSM
nook
zmenit
840998_Nižné_Nemecké JOSM OSM
ok
zmenit
841021_Nižné_Raslavice JOSM OSM
nook
zmenit
841056_Nižné_Valice JOSM OSM
nook
zmenit
841072_Nižný_Hrabovec JOSM OSM
nook
zmenit

839655_Nenince

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

839680_Neporadza

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

839868_Nevo?né

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

840785_Nižná_Boca

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

840807_Nižná_Jablonka

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

840815_Nižná_Jed?ová

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

840840_Nižná_Myš?a

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

840858_Nižná_Olšava

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

840874_Nižná_Pokoradz

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

840882_Nižná_Polianka

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

840891_Nižná_Rybnica

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

840904_Nižná_Sitnica

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

840912_Nižná_Slaná

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

840955_Nižná_Šebastová

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

840971_Nižná_Vo?a

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

840980_Nižné_Ladi?kovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

840998_Nižné_Nemecké

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

841021_Nižné_Raslavice

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

841056_Nižné_Valice

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

841072_Nižný_Hrabovec

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit