Zobrazit OSM mapu zo stvorcami jednotlivych uzemi

Inportnute budovy

Importnute budovy

zoznam obsahuje davkovo importnute budovy, userom nikolay_komodov


Skontrolovane: 98 Neskontrolovane: 1095
Filter: zrusit | spracovane | nespracovane

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 4849 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 >

Nazov  Edit Map Stav kontroly: mail obce  mail so ziadostou doslany dna:  import budov dna:  Web obce:  Stav importu  Poznamka 
858960_Klin_nad_Bodrogom JOSM OSM
nook
zmenit
859001_Stredné_Plachtince JOSM OSM
nook
zmenit
859044_Strelnice JOSM OSM
nook
zmenit
859061_Stretava JOSM OSM
nook
zmenit
859079_Stretavka JOSM OSM
nook
zmenit
859117_Strihovce JOSM OSM
ok
zmenit
859125_Stro?ín JOSM OSM
nook
zmenit
859249_Bokša JOSM OSM
nook
zmenit
859290_Studenec JOSM OSM
nook
zmenit
859311_Stu?any JOSM OSM
nook
zmenit
859320_Mást_I JOSM OSM
nook
zmenit
859346_Mást_II JOSM OSM
nook
zmenit
859389_Sudince JOSM OSM
nook
zmenit
859397_Súdovce JOSM OSM
nook
zmenit
859401_Suchá_Hora JOSM OSM
nook
zmenit
859478_Suchá? JOSM OSM
nook
zmenit
859532_Sukov JOSM OSM
nook
zmenit
859648_Svätuš JOSM OSM
nook
zmenit
859711_Sveržov JOSM OSM
nook
zmenit
859729_Svetlice JOSM OSM
nook
zmenit

858960_Klin_nad_Bodrogom

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

859001_Stredné_Plachtince

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

859044_Strelnice

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

859061_Stretava

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

859079_Stretavka

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

859117_Strihovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

859125_Stro?ín

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

859249_Bokša

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

859290_Studenec

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

859311_Stu?any

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

859320_Mást_I

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

859346_Mást_II

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

859389_Sudince

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

859397_Súdovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

859401_Suchá_Hora

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

859478_Suchá?

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

859532_Sukov

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

859648_Svätuš

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

859711_Sveržov

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

859729_Svetlice

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit