Zobrazit OSM mapu zo stvorcami jednotlivych uzemi

Inportnute budovy

Importnute budovy

zoznam obsahuje davkovo importnute budovy, userom nikolay_komodov


Skontrolovane: 98 Neskontrolovane: 1095
Filter: zrusit | spracovane | nespracovane

< 1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 >

Nazov  Edit Map Stav kontroly: mail obce  mail so ziadostou doslany dna:  import budov dna:  Web obce:  Stav importu  Poznamka 
806463_Breznica JOSM OSM
nook
zmenit
806510_Brezni?ka JOSM OSM
nook
zmenit
806731_Brezov JOSM OSM
nook
zmenit
806846_Brezovica JOSM OSM
nook
zmenit
806862_Brezovi?ka JOSM OSM
nook
zmenit
806871_Brezovka JOSM OSM
nook
zmenit
806927_Briestenné JOSM OSM
nook
zmenit
806935_Brieštie JOSM OSM
nook
zmenit
806960_Brodské JOSM OSM
nook
zmenit
807010_Brusník JOSM OSM
nook
zmenit
807036_Bruty JOSM OSM
nook
zmenit
807052_Brzotín JOSM OSM
nook
zmenit
807061_Buclovany JOSM OSM
nook
zmenit
807079_Bú? JOSM OSM
nook
zmenit
807117_Budatínska_Lehota JOSM OSM
nook
zmenit
807141_Budikovany JOSM OSM
nook
zmenit
807231_Budkovce JOSM OSM
nook
zmenit
807281_Budulov JOSM OSM
nook
zmenit
807320_Bukovce JOSM OSM
nook
zmenit
807443_Bunkovce JOSM OSM
nook
zmenit

806463_Breznica

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

806510_Brezni?ka

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

806731_Brezov

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

806846_Brezovica

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

806862_Brezovi?ka

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

806871_Brezovka

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

806927_Briestenné

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

806935_Brieštie

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

806960_Brodské

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

807010_Brusník

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

807036_Bruty

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

807052_Brzotín

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

807061_Buclovany

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

807079_Bú?

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

807117_Budatínska_Lehota

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

807141_Budikovany

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

807231_Budkovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

807281_Budulov

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

807320_Bukovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

807443_Bunkovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit