Zobrazit OSM mapu zo stvorcami jednotlivych uzemi

Inportnute budovy

Importnute budovy

zoznam obsahuje davkovo importnute budovy, userom nikolay_komodov


Skontrolovane: 98 Neskontrolovane: 1095
Filter: zrusit | spracovane | nespracovane

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2324 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 >

Nazov  Edit Map Stav kontroly: mail obce  mail so ziadostou doslany dna:  import budov dna:  Web obce:  Stav importu  Poznamka 
826570_Kosihy_nad_Ip?om JOSM OSM
nook
zmenit
826804_Kostolný_Sek JOSM OSM
nook
zmenit
827053_Letná JOSM OSM
nook
zmenit
827142_Luník JOSM OSM
nook
zmenit
827347_Košická_Nová_Ves JOSM OSM
nook
zmenit
827401_Pereš JOSM OSM
nook
zmenit
827444_Kamenné JOSM OSM
nook
zmenit
827452_?ahanovce JOSM OSM
nook
zmenit
827495_Po?ov JOSM OSM
nook
zmenit
827681_Koškovce JOSM OSM
nook
zmenit
827720_Košúty JOSM OSM
nook
zmenit
827746_Kotešová JOSM OSM
nook
zmenit
827801_Ková?ovce JOSM OSM
nook
zmenit
827827_Koválov JOSM OSM
nook
zmenit
827835_Koválovec JOSM OSM
nook
zmenit
827878_Kozelník JOSM OSM
nook
zmenit
827886_Kozí_Vrbovok JOSM OSM
nook
zmenit
827908_Kožuchov JOSM OSM
nook
zmenit
827916_Kožuchovce JOSM OSM
nook
zmenit
827924_Kra?únovce JOSM OSM
nook
zmenit

826570_Kosihy_nad_Ip?om

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

826804_Kostolný_Sek

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

827053_Letná

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

827142_Luník

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

827347_Košická_Nová_Ves

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

827401_Pereš

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

827444_Kamenné

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

827452_?ahanovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

827495_Po?ov

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

827681_Koškovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

827720_Košúty

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

827746_Kotešová

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

827801_Ková?ovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

827827_Koválov

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

827835_Koválovec

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

827878_Kozelník

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

827886_Kozí_Vrbovok

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

827908_Kožuchov

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

827916_Kožuchovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

827924_Kra?únovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit