Zobrazit OSM mapu zo stvorcami jednotlivych uzemi

Inportnute budovy

Importnute budovy

zoznam obsahuje davkovo importnute budovy, userom nikolay_komodov


Skontrolovane: 98 Neskontrolovane: 1095
Filter: zrusit | spracovane | nespracovane

< 1 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 >

Nazov  Edit Map Stav kontroly: mail obce  mail so ziadostou doslany dna:  import budov dna:  Web obce:  Stav importu  Poznamka 
810088_Dara JOSM OSM
ok
zmenit
810134_Deda?ov JOSM OSM
nook
zmenit
810142_Dedina_Mládeže JOSM OSM
nook
zmenit
810347_Demjata JOSM OSM
nook
zmenit
810355_Detrík JOSM OSM
nook
zmenit
810690_Diaková JOSM OSM
nook
zmenit
810738_Vrbany JOSM OSM
ok
zmenit
810746_Diviaky JOSM OSM
nook
zmenit
810908_Dlhá_nad_Kysucou JOSM OSM
nook
zmenit
811017_Dlhá_Ves JOSM OSM
nook
zmenit
811025_Dlhé_Kl?ovo JOSM OSM
nook
zmenit
811157_Dlho?a JOSM OSM
nook
zmenit
811181_Dobrá JOSM OSM
nook
zmenit
811190_Dobrá_Niva JOSM OSM
nook
zmenit
811343_Dobrohoš? JOSM OSM
nook
zmenit
811378_Dobšiná JOSM OSM
nook
zmenit
811572_Dolná_Lehota JOSM OSM
nook
zmenit
811840_Dolná_Sú?a JOSM OSM
nook
zmenit
811874_Dolná_Štub?a JOSM OSM
nook
zmenit
811939_Dolná_Ves JOSM OSM
nook
zmenit

810088_Dara

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

810134_Deda?ov

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

810142_Dedina_Mládeže

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

810347_Demjata

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

810355_Detrík

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

810690_Diaková

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

810738_Vrbany

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

810746_Diviaky

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

810908_Dlhá_nad_Kysucou

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

811017_Dlhá_Ves

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

811025_Dlhé_Kl?ovo

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

811157_Dlho?a

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

811181_Dobrá

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

811190_Dobrá_Niva

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

811343_Dobrohoš?

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

811378_Dobšiná

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

811572_Dolná_Lehota

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

811840_Dolná_Sú?a

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

811874_Dolná_Štub?a

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

811939_Dolná_Ves

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit