Zobrazit OSM mapu zo stvorcami jednotlivych uzemi

Inportnute budovy

Importnute budovy

zoznam obsahuje davkovo importnute budovy, userom nikolay_komodov


Skontrolovane: 98 Neskontrolovane: 1095
Filter: zrusit | spracovane | nespracovane

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60>

Nazov  Edit Map Stav kontroly: mail obce  mail so ziadostou doslany dna:  import budov dna:  Web obce:  Stav importu  Poznamka 
802204_Dulovo JOSM OSM
ok
zmenit
802191_Bátka JOSM OSM
ok
zmenit
802174_Batizovce JOSM OSM
ok
zmenit
802158_Baškovce JOSM OSM
ok
zmenit
802140_Baškovce JOSM OSM
ok
zmenit
802115_Bartošovce JOSM OSM
ok
zmenit
802107_Bartošova_Lehôtka JOSM OSM
ok
zmenit
802093_Bardoňovo JOSM OSM
ok
zmenit
801691_Barca JOSM OSM
ok
zmenit
801674_Malá_Bara JOSM OSM
ok
zmenit
801640_Banské JOSM OSM
ok
zmenit
801372_Malachov JOSM OSM
ok
zmenit
801011_Bánovce_nad_Ondavou JOSM OSM
ok
zmenit

802204_Dulovo

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

802191_Bátka

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

802174_Batizovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

802158_Baškovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

802140_Baškovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

802115_Bartošovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

802107_Bartošova_Lehôtka

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

802093_Bardoňovo

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

801691_Barca

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

801674_Malá_Bara

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

801640_Banské

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

801372_Malachov

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

801011_Bánovce_nad_Ondavou

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit