Zobrazit OSM mapu zo stvorcami jednotlivych uzemi

Inportnute budovy

Importnute budovy

zoznam obsahuje davkovo importnute budovy, userom nikolay_komodov


Skontrolovane: 98 Neskontrolovane: 1095
Filter: zrusit | spracovane | nespracovane

< 1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 >

Nazov  Edit Map Stav kontroly: mail obce  mail so ziadostou doslany dna:  import budov dna:  Web obce:  Stav importu  Poznamka 
869589_Vislanka JOSM OSM
nook
zmenit
869546_Vinohrady_nad_Váhom JOSM OSM
nook
zmenit
869503_Vinné JOSM OSM
nook
zmenit
869473_Viničky JOSM OSM
nook
zmenit
869465_Vinica JOSM OSM
nook
zmenit
869309_Vieska_nad_Blhom JOSM OSM
nook
zmenit
869252_Veterná_Poruba JOSM OSM
nook
zmenit
869163_Veľký_Slavkov JOSM OSM
nook
zmenit
869147_Veľký_Lom JOSM OSM
nook
zmenit
869015_Veľký_Kamenec JOSM OSM
nook
zmenit
868922_Veľký_Čepčín JOSM OSM
nook
zmenit
868906_Nižný_Blh JOSM OSM
nook
zmenit
868841_Veľkrop JOSM OSM
nook
zmenit
868833_Veľké_Zlievce JOSM OSM
nook
zmenit
868779_Zalužice JOSM OSM
nook
zmenit
868761_Veľké_Vozokany JOSM OSM
nook
zmenit
868701_Dolné_Turovce JOSM OSM
nook
zmenit
868698_Veľké_Trakany JOSM OSM
nook
zmenit
868671_Vrbovce_nad_Rimavou JOSM OSM
nook
zmenit
868663_Veľké_Teriakovce JOSM OSM
nook
zmenit

869589_Vislanka

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

869546_Vinohrady_nad_Váhom

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

869503_Vinné

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

869473_Viničky

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

869465_Vinica

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

869309_Vieska_nad_Blhom

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

869252_Veterná_Poruba

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

869163_Veľký_Slavkov

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

869147_Veľký_Lom

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

869015_Veľký_Kamenec

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

868922_Veľký_Čepčín

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

868906_Nižný_Blh

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

868841_Veľkrop

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

868833_Veľké_Zlievce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

868779_Zalužice

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

868761_Veľké_Vozokany

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

868701_Dolné_Turovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

868698_Veľké_Trakany

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

868671_Vrbovce_nad_Rimavou

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

868663_Veľké_Teriakovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit