Zobrazit OSM mapu zo stvorcami jednotlivych uzemi

Inportnute budovy

Importnute budovy

zoznam obsahuje davkovo importnute budovy, userom nikolay_komodov


Skontrolovane: 98 Neskontrolovane: 1095
Filter: zrusit | spracovane | nespracovane

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 5960 >

Nazov  Edit Map Stav kontroly: mail obce  mail so ziadostou doslany dna:  import budov dna:  Web obce:  Stav importu  Poznamka 
803073_Blatné_Remety JOSM OSM
ok
zmenit
803057_Blatná_Polianka JOSM OSM
ok
zmenit
803014_Bitarová JOSM OSM
ok
zmenit
802956_Bíňa JOSM OSM
ok
zmenit
802930_Bijacovce JOSM OSM
ok
zmenit
802867_Bežovce JOSM OSM
ok
zmenit
802824_Betlanovce JOSM OSM
ok
zmenit
802794_Beša JOSM OSM
ok
zmenit
802735_Bernolákovo JOSM OSM
ok
zmenit
802662_Benkovce JOSM OSM
ok
zmenit
802638_Benice JOSM OSM
ok
zmenit
802603_Beňatina JOSM OSM
ok
zmenit
802581_Beňadikovce JOSM OSM
ok
zmenit
802492_Beluj JOSM OSM
ok
zmenit
802484_Beloveža JOSM OSM
nook
zmenit
802433_Belín JOSM OSM
ok
zmenit
802417_Pustý_Chotár JOSM OSM
ok
zmenit
802395_Belá_nad_Cirochou JOSM OSM
ok
13-SEP-2011 Zobraziť zmenit
802280_Behynce JOSM OSM
ok
zmenit
802263_Beharovce JOSM OSM
ok
zmenit

803073_Blatné_Remety

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

803057_Blatná_Polianka

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

803014_Bitarová

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

802956_Bíňa

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

802930_Bijacovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

802867_Bežovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

802824_Betlanovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

802794_Beša

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

802735_Bernolákovo

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

802662_Benkovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

802638_Benice

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

802603_Beňatina

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

802581_Beňadikovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

802492_Beluj

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

802484_Beloveža

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

802433_Belín

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

802417_Pustý_Chotár

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

802395_Belá_nad_Cirochou

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

802280_Behynce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

802263_Beharovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit
nail
zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit