Zobrazit OSM mapu zo stvorcami jednotlivych uzemi

Inportnute budovy

Importnute budovy

zoznam obsahuje davkovo importnute budovy, userom nikolay_komodov


Skontrolovane: 98 Neskontrolovane: 1095
Filter: zrusit | spracovane | nespracovane

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 5657 58 59 60 >

Nazov  Edit Map Stav kontroly: mail obce  mail so ziadostou doslany dna:  import budov dna:  Web obce:  Stav importu  Poznamka 
807923_Bžany JOSM OSM
nook
zmenit
807915_Bzovská_Lehôtka JOSM OSM
nook
zmenit
807885_Bziny JOSM OSM
nook
zmenit
807826_Horné_Bzince JOSM OSM
nook
zmenit
807818_Dolné_Bzince JOSM OSM
nook
zmenit
807753_Bytčica JOSM OSM
nook
zmenit
807711_Hliník_nad_Váhom JOSM OSM
nook
zmenit
807681_Byšta JOSM OSM
nook
zmenit
807575_Bystrany JOSM OSM
nook
zmenit
807567_Bystrá JOSM OSM
nook
zmenit
807486_Buzica JOSM OSM
nook
zmenit
807478_Bušovce JOSM OSM
nook
zmenit
807451_Bušince JOSM OSM
nook
zmenit
807443_Bunkovce JOSM OSM
nook
zmenit
807320_Bukovce JOSM OSM
nook
zmenit
807281_Budulov JOSM OSM
nook
zmenit
807231_Budkovce JOSM OSM
nook
zmenit
807141_Budikovany JOSM OSM
nook
zmenit
807117_Budatínska_Lehota JOSM OSM
nook
zmenit
807079_Búč JOSM OSM
nook
zmenit

807923_Bžany

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

807915_Bzovská_Lehôtka

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

807885_Bziny

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

807826_Horné_Bzince

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

807818_Dolné_Bzince

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

807753_Bytčica

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

807711_Hliník_nad_Váhom

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

807681_Byšta

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

807575_Bystrany

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

807567_Bystrá

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

807486_Buzica

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

807478_Bušovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

807451_Bušince

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

807443_Bunkovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

807320_Bukovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

807281_Budulov

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

807231_Budkovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

807141_Budikovany

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

807117_Budatínska_Lehota

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

807079_Búč

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit