Zobrazit OSM mapu zo stvorcami jednotlivych uzemi

Inportnute budovy

Importnute budovy

zoznam obsahuje davkovo importnute budovy, userom nikolay_komodov


Skontrolovane: 98 Neskontrolovane: 1095
Filter: zrusit | spracovane | nespracovane

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5051 52 53 54 55 56 57 58 59 60 >

Nazov  Edit Map Stav kontroly: mail obce  mail so ziadostou doslany dna:  import budov dna:  Web obce:  Stav importu  Poznamka 
814610_Nebojsa JOSM OSM
nook
zmenit
814539_Hody JOSM OSM
nook
zmenit
814474_Gaboltov JOSM OSM
nook
zmenit
814423_Fulianka JOSM OSM
nook
zmenit
814415_Fričovce JOSM OSM
nook
zmenit
814393_Fričkovce JOSM OSM
nook
zmenit
814369_Folkušová JOSM OSM
nook
zmenit
814237_Fijaš JOSM OSM
nook
zmenit
814229_Figa JOSM OSM
nook
zmenit
814211_Fekišovce JOSM OSM
nook
zmenit
814199_Falkušovce JOSM OSM
nook
zmenit
814172_Egreš JOSM OSM
nook
zmenit
814121_Veľké_Dvorníky JOSM OSM
nook
zmenit
813931_Ďurkovce JOSM OSM
nook
zmenit
813923_Ďurková JOSM OSM
nook
zmenit
813907_Ďurďové JOSM OSM
nook
zmenit
813877_Ďurďoš JOSM OSM
nook
zmenit
813842_Duplín JOSM OSM
nook
zmenit
813826_Mliečany JOSM OSM
nook
zmenit
813630_Dunajov JOSM OSM
nook
zmenit

814610_Nebojsa

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

814539_Hody

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

814474_Gaboltov

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

814423_Fulianka

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

814415_Fričovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

814393_Fričkovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

814369_Folkušová

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

814237_Fijaš

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

814229_Figa

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

814211_Fekišovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

814199_Falkušovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

814172_Egreš

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

814121_Veľké_Dvorníky

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

813931_Ďurkovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

813923_Ďurková

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

813907_Ďurďové

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

813877_Ďurďoš

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

813842_Duplín

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

813826_Mliečany

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

813630_Dunajov

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit