Zobrazit OSM mapu zo stvorcami jednotlivych uzemi

Inportnute budovy

Importnute budovy

zoznam obsahuje davkovo importnute budovy, userom nikolay_komodov


Skontrolovane: 98 Neskontrolovane: 1095
Filter: zrusit | spracovane | nespracovane

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 4344 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 >

Nazov  Edit Map Stav kontroly: mail obce  mail so ziadostou doslany dna:  import budov dna:  Web obce:  Stav importu  Poznamka 
821888_Jakubov JOSM OSM
nook
zmenit
821870_Jakubany JOSM OSM
nook
zmenit
821853_Jakovany JOSM OSM
nook
zmenit
821811_Jahodná JOSM OSM
nook
zmenit
821802_Dunajský_Klátov JOSM OSM
nook
zmenit
821756_Jablonové JOSM OSM
nook
zmenit
821713_Jablonov JOSM OSM
nook
zmenit
821632_Jablonka JOSM OSM
nook
zmenit
821551_Jablo? JOSM OSM
nook
zmenit
821535_Ižop JOSM OSM
nook
zmenit
821527_Ižkovce JOSM OSM
nook
zmenit
821501_Iža JOSM OSM
nook
zmenit
821420_Ivanice JOSM OSM
nook
zmenit
821411_Ivan?iná JOSM OSM
nook
zmenit
821390_Istebné JOSM OSM
nook
zmenit
821292_Ipe?ské_Predmostie JOSM OSM
nook
zmenit
821284_Inovce JOSM OSM
ok
zmenit
821276_I?a?ovce JOSM OSM
nook
zmenit
821225_Ilija JOSM OSM
nook
zmenit
821179_I?anovo JOSM OSM
nook
zmenit

821888_Jakubov

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

821870_Jakubany

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

821853_Jakovany

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

821811_Jahodná

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

821802_Dunajský_Klátov

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

821756_Jablonové

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

821713_Jablonov

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

821632_Jablonka

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

821551_Jablo?

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

821535_Ižop

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

821527_Ižkovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

821501_Iža

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

821420_Ivanice

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

821411_Ivan?iná

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

821390_Istebné

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

821292_Ipe?ské_Predmostie

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

821284_Inovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

821276_I?a?ovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

821225_Ilija

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

821179_I?anovo

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit