Zobrazit OSM mapu zo stvorcami jednotlivych uzemi

Inportnute budovy

Importnute budovy

zoznam obsahuje davkovo importnute budovy, userom nikolay_komodov


Skontrolovane: 98 Neskontrolovane: 1095
Filter: zrusit | spracovane | nespracovane

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 3738 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 >

Nazov  Edit Map Stav kontroly: mail obce  mail so ziadostou doslany dna:  import budov dna:  Web obce:  Stav importu  Poznamka 
828271_Jastrabie_Kračany JOSM OSM
nook
zmenit
828262_Etreho_Kračany JOSM OSM
nook
zmenit
828246_Kráľovce JOSM OSM
nook
zmenit
828220_Kraľovany JOSM OSM
nook
zmenit
828173_Kráľova_Lehota JOSM OSM
nook
zmenit
828157_Kráľová JOSM OSM
nook
zmenit
828084_Králiky JOSM OSM
nook
zmenit
828076_Kráľ JOSM OSM
nook
zmenit
827975_Krajné JOSM OSM
nook
zmenit
827967_Krajná_Porúbka JOSM OSM
nook
zmenit
827941_Krajná_Bystrá JOSM OSM
nook
zmenit
827932_Krahule JOSM OSM
nook
zmenit
827924_Kračúnovce JOSM OSM
nook
zmenit
827916_Kožuchovce JOSM OSM
nook
zmenit
827908_Kožuchov JOSM OSM
nook
zmenit
827886_Kozí_Vrbovok JOSM OSM
nook
zmenit
827878_Kozelník JOSM OSM
nook
zmenit
827835_Koválovec JOSM OSM
nook
zmenit
827827_Koválov JOSM OSM
nook
zmenit
827801_Kováčovce JOSM OSM
nook
zmenit

828271_Jastrabie_Kračany

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

828262_Etreho_Kračany

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

828246_Kráľovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

828220_Kraľovany

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

828173_Kráľova_Lehota

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

828157_Kráľová

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

828084_Králiky

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

828076_Kráľ

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

827975_Krajné

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

827967_Krajná_Porúbka

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

827941_Krajná_Bystrá

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

827932_Krahule

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

827924_Kračúnovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

827916_Kožuchovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

827908_Kožuchov

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

827886_Kozí_Vrbovok

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

827878_Kozelník

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

827835_Koválovec

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

827827_Koválov

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

827801_Kováčovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit