Zobrazit OSM mapu zo stvorcami jednotlivych uzemi

Inportnute budovy

Importnute budovy

zoznam obsahuje davkovo importnute budovy, userom nikolay_komodov


Skontrolovane: 98 Neskontrolovane: 1095
Filter: zrusit | spracovane | nespracovane

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 3536 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 >

Nazov  Edit Map Stav kontroly: mail obce  mail so ziadostou doslany dna:  import budov dna:  Web obce:  Stav importu  Poznamka 
830500_Ladmovce JOSM OSM
nook
zmenit
830461_Lada JOSM OSM
nook
zmenit
830453_Lačnov JOSM OSM
nook
zmenit
830445_Lackovce JOSM OSM
nook
zmenit
830429_Lackov JOSM OSM
nook
zmenit
830283_Kysucké_Nové_Mesto JOSM OSM
nook
zmenit
830275_Kysta JOSM OSM
nook
zmenit
830241_Kyjov JOSM OSM
nook
zmenit
830232_Kyjatice JOSM OSM
nook
zmenit
830097_Dlhá_Lúka JOSM OSM
nook
zmenit
829986_Heďbeneéte JOSM OSM
nook
zmenit
829960_Blažov JOSM OSM
nook
zmenit
829951_Kusín JOSM OSM
nook
zmenit
829943_Kurov JOSM OSM
nook
zmenit
829919_Kurima JOSM OSM
nook
zmenit
829897_Kunova_Teplica JOSM OSM
nook
zmenit
829862_Kunov JOSM OSM
nook
zmenit
829790_Kuková JOSM OSM
nook
zmenit
829781_Kuklov JOSM OSM
nook
zmenit
829773_Kuchyňa JOSM OSM
nook
zmenit

830500_Ladmovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

830461_Lada

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

830453_Lačnov

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

830445_Lackovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

830429_Lackov

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

830283_Kysucké_Nové_Mesto

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

830275_Kysta

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

830241_Kyjov

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

830232_Kyjatice

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

830097_Dlhá_Lúka

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

829986_Heďbeneéte

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

829960_Blažov

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

829951_Kusín

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

829943_Kurov

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

829919_Kurima

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

829897_Kunova_Teplica

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

829862_Kunov

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

829790_Kuková

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

829781_Kuklov

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

829773_Kuchyňa

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit