Zobrazit OSM mapu zo stvorcami jednotlivych uzemi

Inportnute budovy

Importnute budovy

zoznam obsahuje davkovo importnute budovy, userom nikolay_komodov


Skontrolovane: 98 Neskontrolovane: 1095
Filter: zrusit | spracovane | nespracovane

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 3435 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 >

Nazov  Edit Map Stav kontroly: mail obce  mail so ziadostou doslany dna:  import budov dna:  Web obce:  Stav importu  Poznamka 
831972_Ležiachov JOSM OSM
nook
zmenit
831841_Levkuška JOSM OSM
nook
zmenit
831522_Letničie JOSM OSM
nook
zmenit
831514_Letanovce JOSM OSM
nook
zmenit
831352_Lenka JOSM OSM
nook
zmenit
831328_Lenartov JOSM OSM
nook
zmenit
831271_Leles JOSM OSM
nook
zmenit
831263_Kapoňa JOSM OSM
nook
zmenit
831247_Lekárovce JOSM OSM
nook
zmenit
831212_Lehôtka_pod_Brehmi JOSM OSM
nook
zmenit
831131_Veľký_Lég JOSM OSM
nook
zmenit
831115_Masníkovo JOSM OSM
nook
zmenit
831107_Malý_Lég JOSM OSM
nook
zmenit
831042_Lažany JOSM OSM
nook
zmenit
830950_Lazy_pod_Makytou JOSM OSM
nook
zmenit
830682_Lastovce JOSM OSM
nook
zmenit
830666_Lastomír JOSM OSM
nook
zmenit
830658_Laskár JOSM OSM
nook
zmenit
830640_Lascov JOSM OSM
nook
zmenit
830526_Ladomirov JOSM OSM
ok
zmenit

831972_Ležiachov

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

831841_Levkuška

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

831522_Letničie

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

831514_Letanovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

831352_Lenka

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

831328_Lenartov

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

831271_Leles

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

831263_Kapoňa

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

831247_Lekárovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

831212_Lehôtka_pod_Brehmi

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

831131_Veľký_Lég

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

831115_Masníkovo

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

831107_Malý_Lég

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

831042_Lažany

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

830950_Lazy_pod_Makytou

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

830682_Lastovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

830666_Lastomír

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

830658_Laskár

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

830640_Lascov

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

830526_Ladomirov

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit