Zobrazit OSM mapu zo stvorcami jednotlivych uzemi

Inportnute budovy

Importnute budovy

zoznam obsahuje davkovo importnute budovy, userom nikolay_komodov


Skontrolovane: 98 Neskontrolovane: 1095
Filter: zrusit | spracovane | nespracovane

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 >

Nazov  Edit Map Stav kontroly: mail obce  mail so ziadostou doslany dna:  import budov dna:  Web obce:  Stav importu  Poznamka 
853151_Nadabula JOSM OSM
nook
zmenit
852911_Roztoky JOSM OSM
nook
zmenit
852864_Rovné JOSM OSM
nook
zmenit
852856_Rovné JOSM OSM
nook
zmenit
852848_Rovné JOSM OSM
nook
zmenit
852830_Ratkovská_Zdychava JOSM OSM
nook
zmenit
852791_Roštár JOSM OSM
nook
zmenit
852775_Roškovce JOSM OSM
nook
zmenit
852732_Rochovce JOSM OSM
nook
zmenit
852716_Rohožník JOSM OSM
nook
zmenit
852694_Rohov JOSM OSM
nook
zmenit
852643_Príboj JOSM OSM
nook
zmenit
852635_Rimavské_Janovce JOSM OSM
nook
zmenit
852376_Richvald JOSM OSM
nook
zmenit
852244_Riečka JOSM OSM
nook
zmenit
852228_Revúčka JOSM OSM
nook
zmenit
852210_Revúcka_Lehota JOSM OSM
nook
zmenit
852091_Revištské_Podzámčie JOSM OSM
nook
zmenit
852066_Rešov JOSM OSM
nook
zmenit
852015_Repejov JOSM OSM
nook
zmenit

853151_Nadabula

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

852911_Roztoky

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

852864_Rovné

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

852856_Rovné

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

852848_Rovné

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

852830_Ratkovská_Zdychava

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

852791_Roštár

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

852775_Roškovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

852732_Rochovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

852716_Rohožník

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

852694_Rohov

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

852643_Príboj

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

852635_Rimavské_Janovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

852376_Richvald

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

852244_Riečka

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

852228_Revúčka

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

852210_Revúcka_Lehota

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

852091_Revištské_Podzámčie

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

852066_Rešov

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

852015_Repejov

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit