Zobrazit OSM mapu zo stvorcami jednotlivych uzemi

Inportnute budovy

Importnute budovy

zoznam obsahuje davkovo importnute budovy, userom nikolay_komodov


Skontrolovane: 98 Neskontrolovane: 1095
Filter: zrusit | spracovane | nespracovane

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1314 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 >

Nazov  Edit Map Stav kontroly: mail obce  mail so ziadostou doslany dna:  import budov dna:  Web obce:  Stav importu  Poznamka 
859346_Mást_II JOSM OSM
nook
zmenit
859320_Mást_I JOSM OSM
nook
zmenit
859311_Stuľany JOSM OSM
nook
zmenit
859290_Studenec JOSM OSM
nook
zmenit
859249_Bokša JOSM OSM
nook
zmenit
859125_Stročín JOSM OSM
nook
zmenit
859117_Strihovce JOSM OSM
ok
zmenit
859079_Stretavka JOSM OSM
nook
zmenit
859061_Stretava JOSM OSM
nook
zmenit
859044_Strelnice JOSM OSM
nook
zmenit
859001_Stredné_Plachtince JOSM OSM
nook
zmenit
858960_Klin_nad_Bodrogom JOSM OSM
nook
zmenit
858889_Strážne JOSM OSM
nook
zmenit
858871_Strážky JOSM OSM
nook
zmenit
858862_Stráža JOSM OSM
nook
zmenit
858811_Stránska JOSM OSM
nook
zmenit
858692_Stebník JOSM OSM
nook
zmenit
858684_Stebnícka_Huta JOSM OSM
nook
zmenit
858498_Starňa JOSM OSM
nook
zmenit
858471_Starina_nad_Cirochou JOSM OSM
ok
zmenit

859346_Mást_II

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

859320_Mást_I

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

859311_Stuľany

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

859290_Studenec

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

859249_Bokša

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

859125_Stročín

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

859117_Strihovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

859079_Stretavka

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

859061_Stretava

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

859044_Strelnice

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

859001_Stredné_Plachtince

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

858960_Klin_nad_Bodrogom

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

858889_Strážne

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

858871_Strážky

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

858862_Stráža

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

858811_Stránska

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

858692_Stebník

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

858684_Stebnícka_Huta

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

858498_Starňa

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

858471_Starina_nad_Cirochou

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit