Zobrazit OSM mapu zo stvorcami jednotlivych uzemi

Inportnute budovy

Importnute budovy

zoznam obsahuje davkovo importnute budovy, userom nikolay_komodov


Skontrolovane: 98 Neskontrolovane: 1095
Filter: zrusit | spracovane | nespracovane

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 5758 59 60 >

Nazov  Edit Map Stav kontroly: mail obce  mail so ziadostou doslany dna:  import budov dna:  Web obce:  Stav importu  Poznamka 
871117_Vysoká_nad_Uhom JOSM OSM
nook
zmenit
871141_Vyškovce JOSM OSM
nook
zmenit
871206_Vyšná_Jablonka JOSM OSM
nook
zmenit
871214_Vyšná_Jed?ová JOSM OSM
nook
zmenit
871249_Vyšná_Olšava JOSM OSM
nook
zmenit
871273_Vyšná_Polianka JOSM OSM
nook
zmenit
871290_Vyšná_Rybnica JOSM OSM
ok
zmenit
871311_Vyšná_Slaná JOSM OSM
nook
zmenit
871362_Vyšná_Vo?a JOSM OSM
nook
zmenit
871371_Vyšné_Ladi?kovce JOSM OSM
nook
zmenit
871419_Vyšné_Raslavice JOSM OSM
nook
zmenit
871427_Vyšné_Remety JOSM OSM
ok
zmenit
871435_Vyšné_Repaše JOSM OSM
nook
zmenit
871460_Gregorovce JOSM OSM
nook
zmenit
871494_Maškovce JOSM OSM
nook
zmenit
871508_Vyšný_Hrušov JOSM OSM
nook
zmenit
871532_Vyšný_Kru?ov JOSM OSM
nook
zmenit
871559_Vyšný_Lánec JOSM OSM
nook
zmenit
871575_Vyšný_Mirošov JOSM OSM
nook
zmenit
871583_Vyšný_Orlík JOSM OSM
nook
zmenit

871117_Vysoká_nad_Uhom

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

871141_Vyškovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

871206_Vyšná_Jablonka

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

871214_Vyšná_Jed?ová

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

871249_Vyšná_Olšava

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

871273_Vyšná_Polianka

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

871290_Vyšná_Rybnica

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

871311_Vyšná_Slaná

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

871362_Vyšná_Vo?a

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

871371_Vyšné_Ladi?kovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

871419_Vyšné_Raslavice

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

871427_Vyšné_Remety

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

871435_Vyšné_Repaše

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

871460_Gregorovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

871494_Maškovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

871508_Vyšný_Hrušov

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

871532_Vyšný_Kru?ov

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

871559_Vyšný_Lánec

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

871575_Vyšný_Mirošov

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

871583_Vyšný_Orlík

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit