Zobrazit OSM mapu zo stvorcami jednotlivych uzemi

Inportnute budovy

Importnute budovy

zoznam obsahuje davkovo importnute budovy, userom nikolay_komodov


Skontrolovane: 98 Neskontrolovane: 1095
Filter: zrusit | spracovane | nespracovane

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1314 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 >

Nazov  Edit Map Stav kontroly: mail obce  mail so ziadostou doslany dna:  import budov dna:  Web obce:  Stav importu  Poznamka 
815349_Ha?ava JOSM OSM
nook
zmenit
815365_Ha?ava JOSM OSM
nook
zmenit
815675_Hanigovce JOSM OSM
nook
zmenit
815713_Hanková JOSM OSM
nook
zmenit
815721_Hankovce JOSM OSM
nook
zmenit
815730_Hankovce JOSM OSM
nook
zmenit
815764_Harakovce JOSM OSM
nook
zmenit
815772_Harhaj JOSM OSM
nook
zmenit
815799_Harmanec JOSM OSM
nook
zmenit
815918_Hatalov JOSM OSM
nook
zmenit
815969_Havranec JOSM OSM
nook
zmenit
815977_Hažín JOSM OSM
nook
zmenit
816001_Helcmanovce JOSM OSM
nook
zmenit
816027_Henckovce JOSM OSM
nook
zmenit
816078_Žírovce JOSM OSM
nook
zmenit
816124_Hiade? JOSM OSM
nook
zmenit
816132_Hincovce JOSM OSM
nook
zmenit
816230_Hlivištia JOSM OSM
ok
zmenit
816477_Hnilec JOSM OSM
nook
zmenit
816507_Hnojné JOSM OSM
nook
zmenit

815349_Ha?ava

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

815365_Ha?ava

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

815675_Hanigovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

815713_Hanková

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

815721_Hankovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

815730_Hankovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

815764_Harakovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

815772_Harhaj

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

815799_Harmanec

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

815918_Hatalov

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

815969_Havranec

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

815977_Hažín

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

816001_Helcmanovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

816027_Henckovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

816078_Žírovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

816124_Hiade?

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

816132_Hincovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

816230_Hlivištia

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

816477_Hnilec

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

816507_Hnojné

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit