Zobrazit OSM mapu zo stvorcami jednotlivych uzemi

Inportnute budovy

Importnute budovy

zoznam obsahuje davkovo importnute budovy, userom nikolay_komodov


Skontrolovane: 98 Neskontrolovane: 1095
Filter: zrusit | spracovane | nespracovane

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4041 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 >

Nazov  Edit Map Stav kontroly: mail obce  mail so ziadostou doslany dna:  import budov dna:  Web obce:  Stav importu  Poznamka 
848522_Mo?id?any JOSM OSM
nook
zmenit
848590_Poriadie JOSM OSM
nook
zmenit
848620_Porostov JOSM OSM
nook
zmenit
848654_Porúbka JOSM OSM
nook
zmenit
848662_Porúbka JOSM OSM
nook
zmenit
848671_Porúbka JOSM OSM
ok
zmenit
848701_Potô?ky JOSM OSM
nook
zmenit
848719_Potok JOSM OSM
nook
zmenit
848727_Potok JOSM OSM
nook
zmenit
848786_Žih?ava JOSM OSM
nook
zmenit
849057_Povina JOSM OSM
nook
zmenit
849103_Pozdišovce JOSM OSM
nook
zmenit
849324_Pravica JOSM OSM
nook
zmenit
849367_Praznov JOSM OSM
nook
zmenit
849413_Predajná JOSM OSM
nook
zmenit
849472_Prese?any_nad_Ip?om JOSM OSM
nook
zmenit
849499_Prestavlky JOSM OSM
nook
zmenit
849634_Dolné_Príbelce JOSM OSM
nook
zmenit
849642_Horné_Príbelce JOSM OSM
nook
zmenit
849677_Pribeník JOSM OSM
nook
zmenit

848522_Mo?id?any

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

848590_Poriadie

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

848620_Porostov

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

848654_Porúbka

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

848662_Porúbka

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

848671_Porúbka

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

848701_Potô?ky

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

848719_Potok

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

848727_Potok

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

848786_Žih?ava

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

849057_Povina

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

849103_Pozdišovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

849324_Pravica

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

849367_Praznov

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

849413_Predajná

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

849472_Prese?any_nad_Ip?om

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

849499_Prestavlky

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

849634_Dolné_Príbelce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

849642_Horné_Príbelce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

849677_Pribeník

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit