Zobrazit OSM mapu zo stvorcami jednotlivych uzemi

Inportnute budovy

Importnute budovy

zoznam obsahuje davkovo importnute budovy, userom nikolay_komodov


Skontrolovane: 98 Neskontrolovane: 1095
Filter: zrusit | spracovane | nespracovane

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 3233 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 >

Nazov  Edit Map Stav kontroly: mail obce  mail so ziadostou doslany dna:  import budov dna:  Web obce:  Stav importu  Poznamka 
836753_Mestečko JOSM OSM
nook
zmenit
836761_Mestisko JOSM OSM
nook
zmenit
836770_Mičakovce JOSM OSM
nook
zmenit
836800_Michajlov JOSM OSM
ok
zmenit
836826_Michal_na_Ostrove JOSM OSM
nook
zmenit
837156_Vrbovec JOSM OSM
nook
zmenit
837504_Miklušovce JOSM OSM
nook
zmenit
837512_Miková JOSM OSM
nook
zmenit
837636_Milpoš JOSM OSM
nook
zmenit
837644_Miňovce JOSM OSM
nook
zmenit
837695_Mládzovo JOSM OSM
nook
zmenit
837709_Bučuháza JOSM OSM
nook
zmenit
837717_Kráľovianky JOSM OSM
nook
zmenit
837814_Mlynky JOSM OSM
nook
zmenit
837989_Močiar JOSM OSM
nook
zmenit
838004_Močidľany JOSM OSM
nook
zmenit
838161_Mojín JOSM OSM
nook
zmenit
838233_Mokrá_Lúka JOSM OSM
nook
zmenit
838241_Mokraď JOSM OSM
nook
zmenit
838268_Mokrance JOSM OSM
nook
zmenit

836753_Mestečko

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

836761_Mestisko

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

836770_Mičakovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

836800_Michajlov

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

836826_Michal_na_Ostrove

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

837156_Vrbovec

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

837504_Miklušovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

837512_Miková

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

837636_Milpoš

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

837644_Miňovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

837695_Mládzovo

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

837709_Bučuháza

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

837717_Kráľovianky

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

837814_Mlynky

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

837989_Močiar

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

838004_Močidľany

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

838161_Mojín

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

838233_Mokrá_Lúka

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

838241_Mokraď

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

838268_Mokrance

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit