Zobrazit OSM mapu zo stvorcami jednotlivych uzemi

Inportnute budovy

Importnute budovy

zoznam obsahuje davkovo importnute budovy, userom nikolay_komodov


Skontrolovane: 98 Neskontrolovane: 1095
Filter: zrusit | spracovane | nespracovane

< 1 2 34 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 >

Nazov  Edit Map Stav kontroly: mail obce  mail so ziadostou doslany dna:  import budov dna:  Web obce:  Stav importu  Poznamka 
803359_Bodza JOSM OSM
ok
zmenit
803375_Bogliarka JOSM OSM
ok
zmenit
803464_Bohúňovo JOSM OSM
ok
zmenit
803472_Tiba JOSM OSM
ok
zmenit
803561_Boľ JOSM OSM
nook
zmenit
803669_Borcová JOSM OSM
nook
zmenit
803715_Bôrka JOSM OSM
nook
zmenit
803740_Borová JOSM OSM
nook
zmenit
803901_Baštín JOSM OSM
nook
zmenit
803910_Malé_Bošany JOSM OSM
ok
zmenit
803944_Boťany JOSM OSM
nook
zmenit
804011_Brádno JOSM OSM
nook
zmenit
806161_Brdárka JOSM OSM
nook
zmenit
806170_Brehov JOSM OSM
nook
zmenit
806196_Brekov JOSM OSM
nook
zmenit
806382_Bretejovce JOSM OSM
nook
zmenit
806391_Bretka JOSM OSM
nook
zmenit
806404_Breza JOSM OSM
nook
zmenit
806412_Brezany JOSM OSM
nook
zmenit
806421_Brezina JOSM OSM
nook
zmenit

803359_Bodza

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

803375_Bogliarka

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

803464_Bohúňovo

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

803472_Tiba

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

803561_Boľ

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

803669_Borcová

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

803715_Bôrka

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

803740_Borová

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

803901_Baštín

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

803910_Malé_Bošany

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

803944_Boťany

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

804011_Brádno

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

806161_Brdárka

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

806170_Brehov

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

806196_Brekov

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

806382_Bretejovce

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

806391_Bretka

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

806404_Breza

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

806412_Brezany

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

806421_Brezina

MaiL:

Mail date:

Import date:

Web:

Stav importu:


zrusit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit

zrusit  zmenit